Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

2020 оны 05 сарын 13 14896

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын чиг үүргийг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
- Шүүхэд хэрэг, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шүүх хуралдаанд бэлтгэх стандарт, аргачлалыг мөрдүүлэх, удирдамжаар хангах;
- Хэргийн хөдөлгөөнийг судалж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл болон дараах үе шат тус бүрд зарцуулагдах хугацааны нэгдсэн стандартыг мөрдүүлэх;
- Шүүхийн тогтоол, шийдвэр, шүүгчийн захирамж, шийтгэврийг нийтлэх, архивлахтай холбогдсон нэгдсэн стандарт, үлгэрчилсэн загварыг хуульд заасан журмын дагуу мөрдүүлэх;
- Хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллээр шүүх болон олон нийтийг хангах явдал юм.

Д/д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний
дугаар
Утасны
дугаар
1 Д.Алтанцэцэг Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга Б/308 261092
2 Г.Гантогтох Шүүх хуралдааны зохион байгуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Б/211 261090

Эрүүгийн хэргийн танхим

1 П.Тулга Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 415 263467
2 Х.Билгүүн Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/302а 261810
3 Г.Хэрлэнчимэг

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/302а

261810
4 Н.Энхжил

Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/302б

264681

5 Б.Содгэрэл Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч 214 264555
6 С.Золбоо Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/303 261812
7 Б.Нямцэрэн Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/215 261801
8 Ч.Уранбилэг Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн Б/212

261093

9 Э.Бадамдорж Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн Б/212 261093

Иргэний хэргийн танхим

1 М.Ганзориг Иргэний хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч 203 261878
2

А.Энхжаргал

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/202 261820
3 Б.Төгөлдөр

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/206 261089
4 Ц.Энхтүвшин

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/202 261820
5 Э.Боролдой

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/205 261088
6 Н.Мөнхтулга Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/205 261088
7 М.Солонгоо

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/204 261087
8 Г.Наранхүү

Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч

Б/206 261089
9 И.Хажидмаа Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/302б

264681

10 Б.Тунамал Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/211

261090

11 Д.Долгордорж Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслах·шинжээч Б/203

261821

12 Г.Ууганзаяа

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн

Б/201

261099

13 Б.Намсрай Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга- мэргэжилтэн Б/201

261099

Захиргааны хэргийн танхим

1

О.Батсүх

Захиргааны хэргийн танхимын тэргүүний туслах ахлах шинжээч

310 261793
2 Т.Майцэцэг Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/204 261087
3 З.Оюунгэрэл

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/213 261091
4 С.Баяртуяа Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/203 261821
5 М.Пүрэвсүрэн

Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч

Б/303 261892
6 П.Энх-Амар Захиргааны хэргийн танхимын шүүгчийн туслах шинжээч Б/213 261091
7 Т.Даваажаргал

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - мэргэжилтэн

Б/201 261099