2016 оны 6 сар

2016 оны 09 сарын 09 2312

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 
 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2016.06.02 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай SKMBT_36316070508230.pdf
2 УДШ ТГД 2016.06.02 А/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай SKMBT_36316070508240.pdf
3 УДШ ТГД 2016.06.03 А/24 Хөрөнгө зарцуулах тухай SKMBT_36316070508241.pdf
4 УДШ ТГД 2016.06.24 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай SKMBT_36316070517490.pdf