2016 оны 2 дугаар сар

2016 оны 06 сарын 16 2611

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 20

(Хуулийн 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Эдийн засгийн ангилал

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Нийт зарлагын дүн

629,428,800.00

439,915,769.32

Урсгал зардал

629,428,800.00

439,915,769.32

Бараа, үйлчилгээний зардал

629,428,800.00

439,915,769.32

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

405,062,000.00

314,757,132.00

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

42,173,800.00

16,867,682.86

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

13,260,000.00

10,971,522.00

Хангамж, бараа материалын зардал

28,740,000.00

20,240,654.46

Нормативт зардал

 

 

Эд  хогшил, урсгал засварын зардал

13,741,500.00

527,500.00

Томилолт, зочны зардал

40,858,400.00

27,833,600.00

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж

27,800,000.00

5,363,879.00

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

52,793,100.00

43,353,799.00

ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

5,000,000.00

 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

629,428,800.00

439,915,769.32

Улсын төсвөөс санжүүжих

629,428,800.00

439,915,769.32