МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ,

ХУУЛЬ ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН

ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ

 

 

2003 оны 04 дүгээр                                                                                            Дугаар 294, 74                                                                               Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                                                                                                                             хот

 

 

                                                                                                            Журам батлах тухай

 

            Шүүхийн тухай хуулийн 75.4-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ, ТУШААХ нь:

 

1.“Шүүхийн хуягийн ажиллах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Ганбаяр, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Д.Сандаг-Очир нарт даалгасугай

 

3. Энэхүү захирамж, тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 1997 оны 2 сарын 15-ны өдрийн журам батлах тухай 44 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                         

                                                                                УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

                                                                                     ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                                 Ч.ГАНБАТ