Ном, товхимол

2010 оны 11 сарын 30 3058
nom3

DDC
347,02'517
M-692
ISBN 978-99929-4-171-5

Номын нэр: 
Монгол Улсын Дээд шүүхийн тогтоолын эмхтгэл
/Тав дах удаагийн хэвлэл/

 

Улаанбаатар хот
2010 он

nom4

Номын нэр: 
Монгол Улсын Дээд шүүхийн зөвлөмжийн эмхтгэл
 

 

Улаанбаатар хот
2010 он

nom5

Номын нэр: 
Монголын төр, эрх зүй
Залуу судлаагчдийн индэр
/Тусгай дугаар/

 

Улаанбаатар хот
2010 он

nom2

DDC
342,044'517
M-692
ISBN 978-99929-0-698-7

Номын нэр: 
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар

·

Улаанбаатар хот
2009 он

nom1

DDC
345
Э-807
ISBN 978-99962-4-113-4

Номын нэр: 
Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар

·

Улаанбаатар хот
2010 он