Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчдийн сургалт зохион байгуулагдана

2022 оны 01 сарын 11 1423

Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгээс Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчдийн 2021 оны сургалтыг “Эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүй: Хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнийг тоолох журам” хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэн, сургалтын тусгай платформд 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс албан ёсоор байршуулсан. Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчид 2022 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд уг сургалтад хамрагдана.

Мөн сургалтад хамрагдах шүүгчдийг хоёр хэсэгт хуваан дээрх сэдвийн хүрээнд шүүгч-багш, шүүгчдийн хооронд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх бататгах цахим сургалтыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 25, 27-ны өдөр зохион байгуулахаар товлолоо.

Сургалтын тусгай платформд байршуулсан сургалтад хамрагдсан шүүгчид энэхүү бататгах сургалтад хамрагдсанаар багц цаг хангасанд тооцогдох юм.

 

ШҮҮХИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН