иргэдийг хүлээн авах хуваарь

2015 оны 05 сарын 13 23288
Ерөнхий шүүгчийн 2015 оны
08 дугаар сарын 18-ны өдрийн
43 дугаар захирамжийн
хавсралт

 

Д/Д             АЛБАН ТУШААЛ           ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
1. Танхимын тэргүүн болон шүүгчид Даваа-Мягмар 08.30-11.30
2. Тамгын газрын дарга Даваа-Баасан 13.30-16.30
3. Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга Сар бүрийн 4 дэх
долоо хоногийн Пүрэв
13.30-16.30
4. Шүүгчийн туслах шинжээч
Цагаатгалын ажил хариуцсан шинжээч
Даваа-Баасан 08.30-11.30
13.30-16.30
5

Мэдээлэл лавлагааны ажил хариуцсан ахлах шинжээч
Бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан шинжээч

Даваа-Баасан 08.30-12.30
13.30-17.30

Тайлбар: Дээрх хуваарьтай өдөр шүүгчид шүүх хуралдаантай тохиолдолд дараагийн хуваарьтай өдөр хүлээн авна.