2020 оны 4 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 12 543
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
Ширээ сандал бусад 8872.6 8872.6 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв
Бичгийн ширээ бусад 7874.9 7874.9 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв
Бичгийн ширээ сандал бусад 9251 9251 Анун Хан-уул дүүрэг, Анун төв