2020 оны 5 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 724
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 2083964 1335413 748550.7  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 2083964 1335413 748550.7  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 2083964 1330713 742950.7  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989871 1245779 934353.3 311425.7 НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 168180.5 134544.3 33636.2  
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 44278 37115.9 7162  
                  Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 82365.5 46358.8 36006.6 Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно.
                  Нормативт зардал 4656.9 4656.9 19.3 4637.6  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 195537.8 100051.3 95486.5 ХАА-г эхлүүлээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 19095 19094.9 2  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 218793.9 58307.7 160486.2 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 94977.2 867.4 94109.8 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
           ТАТААС 157547 10300 4700 5600  
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 10300 4700 5600  
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 10300 4700 5600  
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 10300 4700 5600  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
           ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 1775392 1129192 646200.5  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 1775392 1129192 646200.5