2020 оны 3 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 715
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 1370414.4 869134.8 501279.5  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 1370414.4 869134.8 501279.5  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 1365714.4 864434.8 501279.5  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 747467.4 587655.2 159812.2 ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 100908.3 100908.3 0  
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 26566.8 22594.9 3971.8  
                  Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 47379.3 16168.9 31210.3  
                  Нормативт зардал 4656.9 4656.9 19.3 4637.6  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 142506.8 67184 75322.7 ХАА-г эхлүүлээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 19095 19094.9 0.2  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 182156.7 50699.2 131457.5 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 94977.2 110 94867.2 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
           ТАТААС 157547 4700 4700 4700  
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 4700 4700 4700  
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 4700 4700 4700  
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 4700 4700 4700  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
           ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 1370414.4 869134.8 501279.5  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 1370414.4 869134.8 501279.5