2019 оны 10 дугаар сар

2019 оны 11 сарын 13 1007
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
тоног төхөөрөмж 125500000 125500000 НТШ ТББ-д заагдсан Глоболсмарт солюшн ХХК Вокомтехнологи ХХК ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4
автомашины зардалд 91400000 91400000 НТШ ТББ-д заагдсан Номин трейдинг Хьюндай моторс монголиа ХХК, Таван богд ХХК тбонөхбаүхатхуулийн 27.4