2019 оны 9 дүгээр сар

2019 оны 10 сарын 16 1042
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
тоног төхөөрөмж 88000000 88000000 НТШ ТББ-д заасны дагуу Нанопланет ХХК Бит ТНН ХХК, Вокомтехнологи ХХК тбонөхбаүхатхуулийн 27.4-д
тоног төхөөрөмж 19998000 19998000 НТШ ТББ-д заасны дагуу Вокомтехнолги ХХК    
их засвар 79942000 79942000 НТШ ТББ-д заасны дагуу Баяндэ ХХК Акрополь ХХК, Санстрой ХХК тбонөхбаүхатхуулийн 27.4-д
их засвар 265676000 265676000 НТШ ТББ-д заасны дагуу ГЦЦЭ ХХК