2019 оны 8 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1133
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 4074175300 3958799938
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4074175300 2959236938
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3024725300 1964092938
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1864848800 1525518190
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 233105600 222716907.9
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 60019300 38393420.1
                  Хангамж, бараа материалын зардал 125714400 35298566.52
                  Нормативт зардал 4656900  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 206674600 18872239.73
                  Томилолт, зочны зардал 162476600 50389127
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 230886700 71386899.02
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 136342400 1517588
           ТАТААС    
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 1049450000 995144000
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ    
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг    
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг    
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   999563000