2019 оны 5 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1351
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 3148296700 1935644890
үйл ажиллагааны зардал 3148296700 1935644890
Улсын Дээд шүүх 3148296700 1935644890
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 145691000 145690907.9