2019 оны 3 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1034
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 1510325200 888294160.7
үйл ажиллагааны зардал 1510325200 888294160.7
Улсын Дээд шүүх 1510325200 888294160.7
мэдээлэл сурталчилгаа 3000000 220000
ажил олгогчоос НДШ 87414600 87276307.87