2019 оны 1 дүгээр сар

2019 оны 03 сарын 14 1211
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/
     
тэтгэвэрт гарахад олгох дэмжлэг 115200000 115200000