2018 оны 12 дугаар сар

2019 оны 01 сарын 22 1231
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв    
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3998145900 3998145900 Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 12 дугаар сард  3998,1 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 3655.8 сая   төгрөгийн зардал гаргасан. Үүнээс: - Цалингийн зардалд 2335,6 сая төгрөг, ажиллагсдын нийгмийн даатгалд 310,9 сая төгрөг;   Бусад бараа үйлчилгээний зардал , даатгал, урсгал засвар болон бусад жижиг зардалд нийт 504,7  сая төгрөг, томилолт, зочны зардалд 162,4 сая төгрөг, урсгал шилжүүлэг 342,2 сая төгрөг  зарцуулсан  болно.
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3998145900 3998145900  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3948564700 3655886667  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2589377800 2335608349  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 310904400 310904400  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 71261300 70103053.18  
Хангамж, бараа материалын зардал 153156400 141749884  
Нормативт зардал 4656900 4656900  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 376674600 376470594.2  
Томилолт, зочны зардал 162476600 162427770  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 133714300 108015474.6  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342400 145950242  
ТАТААС      
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 49581200 342259233