2018 оны 8 дугаар сар

2018 оны 10 сарын 11 1454
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
засварын ажил 25200000 25200000 ХА тбб-д заасан Содон номин констракшн Дрийм кастлеХХК, Улс туяарах ХХК, Барилга байгууламж ХХК ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4-д заасан.