2018 оны 8 дугаар сар

2018 оны 09 сарын 21 1332
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв    
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2163570900 1502087493 Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 6 дугаар сард 2163,5 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 2161,0 сая  төгрөгийн санхүүжилт авч  1502.0 сая төгрөгийн зардал гаргаж 658.4 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: - Цалин,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 185,0 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүй, учир нь 6-7 сард ажиллагсдын ээлжийн амралт бодогддог бөгөөөд тооцож олгохын тулд НДШ, татвараа төлөхгүй хуримтлал үүсгэж байгаатай ;- Бусад бараа үйлчилгээний зардал ,даатгал, урсгал засвар болон бусад жижиг зардлын нийт 660,9 сая төгрөгийн  мөнгөн үлдэгдлүүд нь засварын ажлын гүйцэтгэл бүрэн дуусаагүй, даатгалын зардлын гүйцэтгэл бүрэн хийгдээгүй  байгаатай холбоотой болно.
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2163570900 1502087493  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2161070700 1500136493  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1280761200 1095679731  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 153780000 153780000  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 44398500 33667027.15  
Хангамж, бараа материалын зардал 85094200 53944679.65  
Нормативт зардал 4656900 98700  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 316674600 17680303.85  
Томилолт, зочны зардал 66056800 46691060  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 118306100 34493211.7  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 91342400 64101780  
ТАТААС      
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 2500200 1951000