2018 оны 1-р улирал

2018 оны 05 сарын 02 1631
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1193228400 752009743.2
  үйл ажиллагааны зардал 1193228400 752009743.2
  Улсын Дээд шүүх 1193228400 752009743.2
  мэдээлэл сурталчилгааны 3000000 255000
  Улсын Дээд шүүх 3000000 255000
  ажил олгогчоос 76890000 76890000