2018 оны 3 сар

2018 оны 05 сарын 02 1434
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
        Нэр Хаяг
  сургалтын а/х гэрээний дагуу 20000000 20000000 Корпорейт конвейшн ХХК Хануул дүүрэг .Корпорейтын байр
  шатахууны үнэ 10100000 10100000 Магнай трейд ХХК Сүхбаатар дүүрэг. Магнай трейдын байр
  сургалтын арга хэмжээний зардал тушаалын дагуу 19996000 19996000 УДШ Чингэлтэй дүүрэг. Ж.Самбуугийн гудамж .УДШ-н байр
  газрын төлбөр 8636628 8636628 нийслэлийн ӨХГазар Чингэлтэй дүүрэг .Өмч харилцааны газрын байр
  сургалтын арга хэмжээнд гэрээний дагуу 5000000 5000000 Корпорейт конвейшн ХХК Хануул дүүрэг. Корпорейтын байр
  билетийн үнэ 18495400 18495400 Нарантэвел Сүхбаатар дүүрэг. Нарантрэвел байр
  томилолтын зардал 15584940 15584940 УДШ Чингэлтэй дүүрэг. УДШ байр