2018 оны 2 дугаар сар

2018 оны 03 сарын 20 1617
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 797636200 476315510.6
үйл ажиллагааны зардал 797636200 476315510.6
Улсын Дээд шүүх 797636200 476315510.6
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 51260000 51260000