2017 оны 6 сар

2017 оны 09 сарын 21 2064
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2017.06.09 А/42 2017 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого явуулах комисс байгуулах тухай Шийдвэр