2017 оны 5 сар

2017 оны 06 сарын 12 2295
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/5/2017   293,190,000   Санхїїжилт 5 сар 
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/5/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк    75,435,364  
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/9/2017 04-0000-409002313 Нарантрэвел    13,000,000 Сургалтын а/хэмжээ 
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/17/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк    9,720,000  
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/11/2017 34-0000-340601336505 Рояал Брос    7,285,000 Засвар хийх 
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/15/2017 05-0000-5037038367 Хувийн харилцах    5,717,250 Паркетны їнэ 
100900004001 Улсын дээд шүүх 5/11/2017 26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх    6,370,320 Сургалтын а/хэмжээ