2017 оны 3 сар

2017 оны 04 сарын 02 2026
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/6/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/7/2017   345,869,500   3-r sar sankhuujilt 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/9/2017 04-0000-405005136 Цуурай    7,814,400 Микрофоны системийн їнэ 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/9/2017 04-0000-409002313 Нарантрэвел    13,098,600 Билетний їнэ 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/14/2017 04-0000-409002313 Нарантрэвел    12,224,500 Билетний їнэ 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/17/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/16/2017 04-0000-453119250 Саммит компьютер технологи ХХК    9,794,250 гэрээний тєлбєр ХХ/17/16 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/17/2017 90-0000-100200790000 ЧДїїргийн ЭМНДХэлтэс    23,880,600 НДШимтгэлд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/17/2017 90-0000-100200790000 ЧДїїргийн ЭМНДХэлтэс    11,989,710 НДШимтгэлд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/17/2017 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    16,217,918 ХХОАТатварт 
100900004001 Улсын дээд шүүх 3/15/2017 26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх    16,222,800 Томилолтын зардал