Санхүү, нийтлэг үйлчилгээний хэлтэс

2021 оны 05 сарын 13 11751

Тус хэлтэс нь шүүхийн төсвийн орлого, зарлагын дэлгэрэнгүй ангилал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилал зэргийг боловсруулах, батлуулах, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх, Шүүхийн төсвийн төлөвлөлтийг оновчтой зөв тооцон батлуулах, батлагдсан төсвийг хууль, тогтоомжийн дагуу зөв зохистой зарцуулах, төсөв санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д Овог нэр Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

1 Н.Анун Санхүү, нийтлэг үйлчилгээний хэлтсийн дарга 402 263138
2 Ц.Амартүвшин Хөрөнгө оруулалт хариуцсан нягтлан бодогч 405 263139
3 Т.Мөнхтамир Нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 116 261081
4 Б.Мөнхтунгалаг Тооцооны нягтлан бодогч 405 263139
5 Ч.Ичинхорлоо Нярав 116              261081
6 А.Ариунболор Эмч  204              261816
7 Г.Цэрэндулам Сувилагч 204              261816