2017 оны 2 сар

2017 оны 03 сарын 14 2154
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/7/2017   337,923,700   ursgal sanhuujilt 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/8/2017 26-0000-2603007906 Нийслэлийн ЄХГазар    7,920,000 Газрын тєлбєр / Гэрээний №2007 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/8/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/8/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/8/2017 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    16,401,700 ХХОАТатварт 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/8/2017 04-0000-499027503 МАГНАЙТРЕЙД ХХК    10,100,000 шатахууны зардалд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/24/2017 04-0000-499212610 Корпорейт конвейшн центр ХХК    7,800,000 ШТАШПС сургалтанд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/16/2017   5,000,000   sanhuujilt 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/16/2017 26-0000-2604066592 Улсын дээд шїїх    13,348,200 Сургалт зохион байгуулах Захир 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/17/2017 26-0000-2612496262999002 Улаанбаатар хотын банк       
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/17/2017 90-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан    19,742,017 НДШимтгэлд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/17/2017 90-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан    13,942,600 НДШимтгэлд 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/17/2017 26-0000-2611017031 ЧД-ийн татварын хэлтэс    10,706,100 ХХОАТатварт 
100900004001 Улсын дээд шүүх 2/10/2017 90-0000-100200790000 НД-ын ерєнхий сан    33,818,600 НДШимтгэлд