2017 оны 2 дугаар сар

2017 оны 03 сарын 14 1983
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
    Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 4,071,591.80 770,811,200 770,811,200
  үйл ажиллагааны зардал 3,600,151.30 765,811,200 765,811,200
  Улсын Дээд шүүх 3,600,151.30 765,811,200 765,811,200
  мэдээлэл сурталчилгааны 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  Улсын Дээд шүүх 3,000,000 3,000,000 3,000,000
  ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 47,761,200 47,761,200 47,761,200